Potrebuješ rýchlo poradiť? Kontaktuj nás: +420 723 553 244. Ďalšie otázky pošli radšej na náš email: obchod@tanecnityce.cz: +420 608 059 971.

Reklamácia tovaru

 

Reklamácie vybavujeme bez odkladu v čo najrýchlejšom čase a pre vašu maximálnu spokojnosť!

Klasické čakanie až 30 dní kým sa k vášmu prípadu niekto dostane, určite nečakajte, vaše požiadavky riešime pohotovo as rešpektom k vašim potrebám. Sme tu pre vás!

Reklamácia vád tovaru, zakúpeného v e-shope www.tanecnetyce.sk môže byť uplatnená prostredníctvom e-mailu obchod@tanecnityce.cz bezodkladne po ich zistení.

Rad reklamácií je možné vybaviť BEZ NUTNOSTI ZASLANIA TOVARU na posúdenie. Pred samotným odoslaním tovaru kontaktujte našu podporu +420 723 553 244 alebo napíšte e-mail na: obchod@tanecnityce.cz - v závislosti na povahe závady Vám bude oznámený presný postup reklamácie.

Maximálna lehota na preskúmanie reklamácie vráteného tovaru predávajúcim a zaslanie vyjadrenia, je 30 kalendárnych dní od obdržania písomnej reklamácie a zaslania tovaru na reklamáciu podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr. Štandardne vybavíme reklamáciu v rámci iba niekoľkých dní k vašej maximálnej spokojnosti!

V prípade uznania reklamácie, má zákazník právo na úhradu nákladov spojených so zaslaním tovaru späť do e-shopu.

Záruky nie sú poskytované pri zjavných alebo skrytých vadách, ktoré vznikli nesprávnym použitím alebo manipuláciou s tovarom, alebo pokiaľ neboli dodržané technické normy a podmienky dané predávajúcim.

 

Reklamácia sa riadi reklamačným poriadkom:

Zaručujeme Vám, že v našom virtuálnom obchode poskytujeme rovnaké podmienky na uplatňovanie reklamácií, aké sú platné v ktorejkoľvek bežnej kamennej predajni, a ktoré sú v súlade s platným občianskym zákonníkom. Na tovar objednaný a zakúpený na stránkach www.tanecnetyce.sk poskytujeme záruku v dĺžke 24 mesiacov od doby dodania tovaru, pokiaľ nie je výslovne stanovené inak. 

Adresa pre zasielanie reklamácií: individuálna, líši sa podľa druhu produktu a závady, kontaktujte nás na tel. čísle: +420 723 553 244 alebo e-mailom: obchod@tanecnityce.cz.

Predávajúci zodpovedá za všetky skryté vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim, a ktoré sa vyskytnú počas záručnej lehoty.

Dĺžka záručnej doby na všetok sortiment zakúpený prostredníctvom www.tanecnetyce.sk sa stanovuje na 24 mesiacov odo dňa prevzatia kupujúcim.

Kupujúci je povinný tovar pri prevzatí riadne a dôkladne skontrolovať a prezrieť. V prípade, že zistí na tovar vadu, je povinný ju bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu. To isté sa týka situácie, kedy kupujúci zistí iný rozpor s objednávkou, najmä ak je dodaný iný výrobok či iné množstvo, než ktoré bolo objednané. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu uviesť tovar do stavu zodpovedajúcemu kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho, buď opravou tovaru, alebo jeho výmenou (po dohode s kupujúcim je možné vymeniť za akýkoľvek tovar). Ak to nie je možné, môže kupujúci buď od zmluvy odstúpiť alebo sa domáhať primeranej zľavy z ceny.

Pri uplatnení reklamácie musí kupujúci preukázať, že reklamovaný tovar pochádza od predávajúceho. K tomuto účelu doloží kupujúci k reklamovanému tovaru originál predajného dokladu (faktúra, príp. kúpna zmluva).

Predávajúci nezodpovedá za také vady, ktoré vzniknú nešetrným zaobchádzaním, násilným zaobchádzaním, neodbornou manipuláciou a neodborným ošetrovaním zo strany kupujúceho. Záruka sa tiež nevzťahuje na závady vzniknuté použitím v podmienkach, ktoré nie sú bežné u daného typu výrobku a závady vzniknuté pôsobením živlov.

Pokiaľ je tovar dodaný prepravcom s poškodeným obalom a ak má kupujúci pri prevzatí podozrenia, že tovar vykazuje vady, vyhotoví kupujúci na mieste s prepravcom písomný zápis o reklamácii tovaru.

Pri uplatnení reklamácie na vadu tovaru je predávajúci povinný preveriť, či sa jedná o vadu odstrániteľnú. Za odstrániteľné sa považujú také vady, ktoré je možné opravou odstrániť bez toho, aby utrpel vzhľad, funkcia a kvalita tovaru. V prípade výskytu odstrániteľnej vady má kupujúci právo, aby bola táto vada bezplatne, včas a riadne odstránená, alebo kupujúcemu vzniká právo na výmenu tovaru alebo primerané zľavy z ceny. Objednávateľ má pri odstrániteľných vadách právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny zodpovedajúcej povahe a rozsahu vady, len pokiaľ nie je možné vykonať odstránenie vady alebo výmenu.

Pokiaľ sa jedná o vadu neodstrániteľnú, môže predávajúci tovar vymeniť, poskytnúť zľavu alebo vrátiť kupujúcemu plnú kúpnu cenu a to podľa dohody oboch strán. Za neodstrániteľné sa považujú také vady, ktoré nemožno odstrániť alebo ich odstránenie nie je účelné s prihliadnutím na všetky rozhodné okolnosti. V prípade, že charakter neodstrániteľnej vady nebráni riadnemu užívaniu tovaru ako tovaru bez vady a kupujúci nepožaduje výmenu tovaru, má tiež právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. Pri poskytovaní zľavy sa prihliada na charakter vady, stupňa a spôsob opotrebovania výrobku, dĺžku jeho používania a na možnosti ďalšieho použitia.

Po uplynutí 24 mesačnej záručnej doby zaniká zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru, ktoré neboli v tejto lehote u predávajúceho zákazníkom uplatnené. V prípade vykonanej záručnej opravy sa záruka na tovar predlžuje o dobu, počas ktorej v dôsledku jej vykonávania nemohol zákazník tovar riadne používať.