Potrebuješ rýchlo poradiť? Kontaktuj nás: +420 723 553 244. Ďalšie otázky pošli radšej na náš email: obchod@tanecnityce.cz: +420 608 059 971.

Ochrana soukromí

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A ZÁKONNOST ZPRACOVÁNÍ

1.1. Společnost Akrobat s.r.o. se sídlem Praha - Záběhlice, Podle náhonu 3293/53, PSČ 141 00, identifikační číslo: 05463459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 38186 (dále jen „Správce“) je provozovatelem internetového obchodu umístěného na internetové adrese tanecnityce.cz (dále jen „E-shop“).
1.2. Součástí provozu E-shopu je i nutnost nakládat s osobními údaji zákazníků a návštěvníků E-shopu.
1.3. Správce provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností Správce vyplývajících z provozování E-shopu.
1.4. Pokud jste se zaregistrovali v E-shopu, provádí Správce nad rámec výše uvedeného i zpracování Vašich osobních údajů pro účely monitorování používání E-shopu a marketingu E-shopu na základě Vámi uděleného souhlasu, ledaže by zpracování Vašich osobních údajů bylo nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží, kterou se rozhodnete uzavřít.
1.5. Pokud jste se přihlásili k odběru obchodních sdělení (newsletterů), provádí Správce nad rámec výše uvedeného i zpracování Vašich osobních údajů pro účely marketingu E-Shopu na základě Vámi uděleného souhlasu.

2. KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

2.1. Správcem Vašich osobních údajů je společnost (jak je definována výše).
2.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Petra Makovcová, Pod Haltýřem 1497/11, Praha 14800, Česká republika, adresa elektronické pošty obchod@tanecnityce.cz, telefon +420 608 059 971.
2.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

3. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:
3.1.1splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy;
3.1.2. splnění právních povinností daných právními předpisy, které se na Správce vztahují, a to zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
3.2. Pokud jste se zaregistrovali v E-shopu a dosud nic nenakoupili, provádí Správce nad rámec výše uvedeného i zpracování Vašich osobních údajů na základě Vámi uděleného souhlasu.

3.3. Právním základem pro zasílání obchodních sdělení (newsletterů) je vždy Vámi udělený souhlas.

 

4. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem (včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady) nebo provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy, plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem a případně marketing Správce týkající se E-shopu.

4.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ani profilování.

 

5. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SBÍRÁME

5.1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. Jedná se o tyto osobní údaje: Email, Telefon, Jméno a příjmení, Ulice a číslo domu, PSČ, Země, zda nakupujete na firmu, doručovací adresu, zda jste registrováni v e-shopu, zda chcete odebírat newslettery, historii Vašich nákupů a reklamací, historii návštěv našeho e-shopu a další údaje, které nám během nákupu nebo v souvislosti s ním sdělíte.

5.2. Správce dále na základě Vašeho souhlasu zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje (e-mail a heslo) nezbytné pro registraci na E-shopu a údaje o přihlašování se , tedy historii návštěv našeho E-shopu.

 

6. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu 5 let ode dne prodeje zboží či registrace podle toho, co proběhne později.

 

7. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasilatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou:

  • Shoptet s.r.o., (IČO: 28935675), Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00 Praha 6, www.shoptet.cz.
  • E-sklad: Bohemiasoft.r.o., IČ: 28090403, DIČ: CZ28090403 se sídlem Rudolfovská tř. 247/85, 370 01 České Budějovice, Česká republika . Adresa a skladu a příslušná provozovna jsou umístěny na adrese: Hlinská 486/3, PSČ 37001 České Budějovice
  • TOPTRANS EU, a.s., organizační složka, IČ: 28202376 se sídlem: U plynárny 1290/99, 101 36 Praha 10 – Michle
  • Dropbox Inc., 333 Brannan Street, San Francisco, CA 94107, https://www.dropbox.com/privacy#privacy
  • Pokud jste souhlasili se zasíláním obchodních sdělení (newsletterů), tak i společnost The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite  5000, Atlanta, GA 30308 USA, https://mailchimp.com/

7.2. Zasílatelské společnosti, kterou budou osobní údaje předávány našimi zpracovateli pro účely plnění smlouvy, jsou:

7.2.1. PPL: PPL CZ s.r.o, Průmyslová 5619/1, K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany

7.2.2. Zásilkovna s.r.o, Drahobejlova 1019/27,190 00 Praha

 

7.3. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

7.4. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. K předání osobních údajů dochází v tomto případě na základě EU-U.S. Privacy shield. Více informací najdete na: https://www.dropbox.com/privacy#privacy, https://mailchimp.com/legal/privacy/ a https://www.uoou.cz/stit-soukromi-privacy-shield-predani-osobnich-udaju-do-spojenych-statu-americkych/ds-3508/p1=3508.

 

8. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

8.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu, omezení zpracování nebo výmaz svých osobních údajů, popřípadě aktualizaci či omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, právo na přenositelnost Vašich osobních údajů a dále právo odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

8.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

8.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je ovšem nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany Správce splnit.

 

9. Podmínky zabezpečení osobních údajů

9.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

9.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť, zejména hesla, antivirový program,zálohy, firewall a  přístup pomocí VPN.

9.3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.