We speak your language. Ми розмовляємо вашою мовою. Мы говорим на вашем языке. +420 776 827 433.

Reklamačný rád

Zaručujeme Vám, že v našem virtuálním obchodě poskytujeme stejné podmínky pro uplatňování reklamací, jaké jsou platné v kterékoliv běžné kamenné prodejně, a které jsou v souladu s platným občanským zákoníkem. Na zboží objednané a zakoupené na stránkách www.tanecnityce.cz poskytujeme záruku v délce 24 měsíců od doby dodání zboží, pokud není výslovně stanoveno jinak. Reklamace lze uplatňovat písemně na níže uvedené adrese, nebo prostřednictvím e-mailu na adrese: obchod@tanecnityce.cz.

Adresa pro zasílání reklamací: Vita Grigová, Starochodovská 2401/55, 14900 Praha-Opatov.

Pro další informace týkající se případných reklamací nás můžete kontaktovat na tel. čísle: +420 ​739 038 938 nebo e-mailem: obchod@tanecnityce.cz.

Prodávající odpovídá za všechny skryté vady, které má prodané zboží při převzetí kupujícím, a které se vyskytnou během záruční lhůty.

Délka záruční doby na veškerý sortiment zakoupený prostřednictvím www.tanecnityce.cz se stanovuje na 24 měsíců ode dne převzetí kupujícím.

Kupující je povinen zboží při převzetí řádně a důkladně zkontrolovat a prohlédnout. V případě, že shledá na zboží vadu, je povinen ji bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu. Totéž se týká situace, kdy kupující zjistí jiný rozpor s objednávkou, zejména je-li dodán jiný výrobek či jiné množství, než které bylo objednáno. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu uvést zboží do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího, buď opravou zboží, nebo jeho výměnou (po dohodě s kupujícím lze vyměnit za jakékoliv zboží). Není-li to možné, může kupující buď od smlouvy odstoupit nebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

Při uplatnění reklamace musí kupující prokázat, že reklamované zboží pochází od prodávajícího. K tomuto účelu doloží kupující k reklamovanému zboží originál prodejního dokladu (faktura, příp. kupní smlouva).

Prodávající neodpovídá za takové vady, které vzniknou nešetrným zacházením, násilným zacházením, neodbornou manipulací a neodborným ošetřováním ze strany kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které nejsou běžné u daného typu výrobku a závady vzniklé působením živlů.

Pokud je zboží dodáno přepravcem s poškozeným obalem a má-li kupující při převzetí podezření, že zboží vykazuje vady, vyhotoví kupující na místě s přepravcem písemný zápis o reklamaci zboží.

Při uplatnění reklamace na vadu zboží je prodávající povinen prověřit, zda se jedná o vadu odstranitelnou. Za odstranitelné se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží. V případě výskytu odstranitelné vady má kupující právo, aby byla tato vada bezplatně, včas a řádně odstraněna, anebo kupujícímu vzniká právo na výměnu zboží nebo přiměřené slevy z ceny. Objednatel má u odstranitelných vad právo na přiměřenou slevu z kupní ceny odpovídající povaze a rozsahu vady, jen pokud není možné provést odstranění vady nebo výměnu.

Pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, může prodávající zboží vyměnit, poskytnout slevu nebo vrátit kupujícímu plnou kupní cenu a to dle dohody obou stran. Za neodstranitelné se považují takové vady, které nelze odstranit nebo jejich odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem. V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží jako zboží bez vady a kupující nepožaduje výměnu zboží, má též právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití.

Po uplynutí 24 měsíční záruční doby zaniká odpovědnost prodávajícího za vady zboží, které nebyly v této lhůtě u prodávajícího zákazníkem uplatněny. V případě provedené záruční opravy se záruka na zboží prodlužuje o dobu, po kterou v důsledku jejího provádění nemohl zákazník zboží řádně užívat.

Späť do obchodu